"Your local government
voice on marine pollution"

Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon

Local Authorities International Environmental Organisation

This website uses cookies which are essential to its operation. By using the website you are agreeing to this. More information on what cookies are and the types of cookies we use can be found here.
      77_470x350

KIMO Denmark
Homepage 

 

English version here

  

Den danske del af KIMO repræsenterer kystkommunernes
interesser i at bevare og forbedre hav- og kystmiljø. Vi er afhængige af fiskere, forskellige erhverv på havet og ikke mindst generelle turistinteresser. De er tæt forbundet med kravet om rene havområder og rene kyster. KIMO har derfor i en årrække arbejdet målrettet med:

  • at orientere offentligheden om de miljømæssige problemstillinger som kystkommunerne må kæmpe med
  • at få staten til at betale for oprensningen af vore strande
  • at arbejde mod at forhindre forureningskatastrofer
  • at forbedre kommunernes økonomiske situation i forbindelse med forureningskatastrofer
  • at få etableret lovpligtig forsikring ved bugsering af skibsvrag og lignende
  • at forbedre containertransporten for af undgå tab i havet
  • at få marint affald på den politiske dagsorden og forurening af miljøfremmede stoffer såsom paraffiner på kysten
  • at forhindre dumpning af udtjente boreplatforme
  • at sikre betryggende transporter af radioaktivt affald
  • at forhindre forurening fra sunkne skibsvrag

Igennem KIMO får danske kommuner mulighed for at være en del af en slagkraftig organisation, der har mange års erfaring i kampen for at skabe et rent havmiljø og sikre kystsamfundenes interesser.

KIMO arbejder generelt for at påvirke myndigheder til at tage miljøspørgsmål seriøse. Det er erfaringsmæssigt lokale erhverv/interesser og kommunerne, der kommer til at stå med problemerne og de økonomiske byrder, når forureningsuheldet først er ude.

Såfremt kystkommunerne står sammen, har vi et godt grundlag for at påvirke nationale beslutningstagere til at tage kystkommunernes interesser med på den politiske dagsorden, hvilket der til stadighed er stort behov for.

På nationalt plan har KIMO Danmark igennem års vedvarende lobbyarbejde formået at få den danske regering til at vedtage lovgivning, der sikrer kommunerne refusion for udgifter i forbindelse med olieforurening af kysterne.

KIMO arbejdere videre for, at staten skal fjerne de uretfærdige afgifter, der pålægges marint affald ved bortskaffelse til deponering og forbrænding, og at staten påtager sig at betale for de fulde omkostninger til strandrensningen, som kommunerne i bedste fald kun er delvist kompenseret for.

KIMO har også haft afgørende indflydelse på, at statslige danske inspektionsfartøjer bestykkes til forureningsindsats, og at der er ændret på havmiljøberedskabet, således danske miljøfartøjer i dag er placeret mere hensigtsmæssigt, så der samlet set er en bedre dækning.

KIMO har stærke forbindelser til en række højt respekterede internationale organisationer, der er vores kanaler for kommunikation af lokale bekymringer til det højeste politiske niveau.

Erfaringen er, at vi hurtigt kan få en miljøsag på den politiske agenda både nationalt og internationalt. Når medlemmer i 15 lande samtidig sender sit budskab til ministre eller medier slår det meget stærkt igennem, og det giver en direkte effekt. 

      
 

Contact us


 Chairman - Preben Friis-Hauge

          Coordinator - Ryan Metcalfe

Follow us on Twitter: https://twitter.com/KimoDenmark

 

Nyheder – News

 

 

 

Explore Denmarks Member Map

 

 

MARLISCO - MARine Litter in Europe Seas:

Social AwarenesS and Co-Responsibility

 

You can read more about KIMO Denmarks participation in this European project here


           

 

  

 

 

 

 

                    

  © 1990-2013 KIMO International Terms Of Use   Privacy Statement OctEportal